Tuyển gấp công nhân đo nhiệt độ tạm thời tại Tân Thànhtuyển dụng manulifenew

Tuyển gấp công nhân đo nhiệt độ tạm thời tại Tân Thànhtuyển dụng manulifenew

TuyểngấpcôngnhânđonhiệtđộtạmthờitạiTânThànhtuyểndụngmanulifenew:Tuy